Algemene Voorwaarden Broodplankenzo

Artikel 1 Definities
1.1 Broodplankenzo is een vennootschap onder firma die zich toespitst op het produceren en verkopen van verschillende soorten handgemaakte serveerplanken.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van Broodplankenzo zoals bedoeld in art. 1.4.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Broodplankenzo.
1.4 In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Broodplankenzo en/of door haar ingeschakelde derden geleverde diensten, het maken van verschillende soorten broodplanken, alsmede alle andere door Broodplankenzo ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder inbegrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
1.5 In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: www.broodplankenzo.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en door Broodplankenzo gesloten Overeenkomsten, verrichte Diensten en alle overige door Broodplankenzo verrichte handelingen.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Broodplankenzo zijn overeengekomen.
2.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 Alle door Broodplankenzo gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
3.2 De Diensten van Broodplankenzo zijn aan te schaffen via de Website. Opdrachtgever kan via de Website van Broodplankenzo een bestelling plaatsen. De Overeenkomst komt tot stand zodra Opdrachtgever op de aangegeven wijze heeft betaald.
3.3 De Overeenkomst kan ook tot stand komen door het aanvaarden van de offerte van Broodplankenzo door Opdrachtgever. Als Broodplankenzo een opdrachtbevestiging stuurt naar Opdrachtgever, is die beslissend voor de inhoud van de Overeenkomst, behoudens kennelijke verschrijvingen.
3.4 Eventuele aantekeningen en reacties van Opdrachtgever op de offerte van Broodplankenzo maakt geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Broodplankenzo deze alsnog schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
4.1 Broodplankenzo zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
4.2 Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Broodplankenzo schriftelijk in gebreke te stellen. Broodplankenzo dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
4.3 Broodplankenzo heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:402 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Broodplankenzo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de Overeenkomst, tijdig aan Broodplankenzo worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de benodigde gegevens niet tijdig aan Broodplankenzo zijn verstrekt, heeft Broodplankenzo het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Broodplankenzo en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
5.2 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Voor deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
5.3 Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie op van Broodplankenzo en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
5.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke gesloten Overeenkomst tussen Broodplankenzo en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
6.1 Broodplankenzo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Broodplankenzo goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichting zal tekortschieten.
6.2 Voorts is Broodplankenzo bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
6.3 Indien de Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Broodplankenzo gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichtingen voor Broodplankenzo tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
6.4 In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Broodplankenzo vrij om de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Broodplankenzo op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 Annulering
7.1 De Diensten van Broodplankenzo zijn op hand gemaakt. Het is daarom niet mogelijk om de Overeenkomst kosteloos te annuleren.
7.2 Broodplankenzo zal zich naar beste kunnen inspannen om de Dienst te annuleren en de productie van de Dienst te stoppen. Dit is een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
7.3 Indien het voor Broodplankenzo mogelijk is de Dienst te annuleren, dient Opdrachtgever de annuleringskosten en de overige door Broodplankenzo gemaakte kosten te betalen.
7.4 De annuleringskosten bedragen ten minste 30% van de orderkosten, deze bestaan onder andere uit inkoop van het hout, overige materialen en voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de order.

Artikel 8 Honorering, kosten en betaling
8.1 Indien Opdrachtgever de Dienst van Broodplankenzo aanschaft via de Website, dan dient Opdrachtgever direct de betaling op aangegeven wijze af te ronden.
8.2 In andere gevallen geschiedt de honorering van Diensten verleend door Broodplankenzo op basis van een (elektronische) factuur, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding. Alle door Broodplankenzo gecommuniceerde bedragen zijn exclusief btw-kosten en in euro’s, tenzij expliciet anders aangegeven.
8.3 Broodplankenzo zal alle kosten die direct in verband staan met de Diensten uitgevoerd door Broodplankenzo aan Opdrachtgever in rekening brengen.
8.4 De betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient binnen vijf (5) dagen na factuurdatum te geschieden.
8.5 Broodplankenzo is gerechtigd een aanbetaling te vragen van Opdrachtgever voordat Broodplankenzo overgaat tot het maken van de bestelde Diensten.
8.6 Indien een Opdrachtgever de aan hem verzonden factuur niet op uiterlijk de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in verzuim zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim van Opdrachtgever kan Opdrachtgever schadeplichtig worden. De gevolgen van een niet tijdige betaling van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring, komen voor de rekening en risico van Opdrachtgever.
8.7 In geval van betalingsverzuim is de Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen van Broodplankenzo gelijk aan de wettelijke rente, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand moet worden gerekend.
8.8 Indien Broodplankenzo om haar moverend reden besluit een vordering van niet-betaling van één of meerdere facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de gerechtelijke kosten en de in 8.7 genoemde rente, ook gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform het alsdan geldige Besluit dat ziet op de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Onder Overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Broodplankenzo, waardoor volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
9.2 Onder Overmacht zoals in het vorige lid wordt bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Broodplankenzo zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden en stakingen.
9.3 In geval van Overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
9.4 Indien de overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter ontbinden. In een dergelijk geval zal Broodplankenzo overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht iedere kosten die Broodplankenzo heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Broodplankenzo is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever en/of derde onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
10.2 Broodplankenzo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en de schade die daaruit voortvloeit.
10.3 De Diensten verleend door Broodplankenzo zijn handgemaakt en natuurproducten. Broodplankenzo is niet verantwoordelijk voor kleine verschillen tussen het uiterlijk van de Diensten op de Website en de geleverde Dienst.
10.4 De levertermijnen die door Broodplankenzo worden vermeld zijn enkel bij benadering. Broodplankenzo zal zich naar haar beste kunnen inspannen om de Diensten op tijd te leven, maar is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde termijn. Opdrachtgever heeft bij het overschrijden van deze termijn geen recht op annulering van de Dienst, op weigering van betaling noch is Broodplankenzo enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
10.5 Bij grote aantallen kan Broodplankenzo het nodig achten dat Opdrachtgever eerst een akkoord geeft op de proefversie van de Dienst. Indien Opdrachtgever een akkoord heeft gegeven, ligt de aansprakelijkheid voor de uitkomst van het product bij Opdrachtgever.
10.6 Indien Broodplankenzo aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Broodplankenzo’s verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. De aansprakelijkheid bedoeld in dit artikel wordt beperkt door het door Opdrachtgever aan Broodplankenzo betaalde bedrag in kader van de Dienst.
10.7 Broodplankenzo is niet aansprakelijk voor indirect schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.8 Broodplankenzo is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, in het geval dat dit wordt veroorzaakt door Overmacht zoals bedoeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.
10.9 Opdrachtgever vrijwaart Broodplankenzo voor aanspraken van derden.
10.10 De beperkingen van aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel gelden niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Broodplankenzo.

Artikel 11 Intellectuele eigendom
11.1 Alle door Broodplankenzo op haar Website weergegeven informatie, afbeeldingen en materiaal dat gerelateerd is de aangeboden diensten door Broodplankenzo, blijft eigendom van Broodplankenzo. De intellectuele eigendomsrechten liggen bij Broodplankenzo. Het is niet toegestaan om op welke manier dan ook de informatie te kopiëren of te verspreiden.
11.2 Alle Intellectuele Eigendomsrechten betreffende de Diensten van Broodplankenzo liggen bij Broodplankenzo.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
12.1 Alle geleverde en nog te leveren Diensten blijven het uitsluitend eigendom van Broodplankenzo totdat alle vorderingen, die Broodplankenzo heeft of zal verkrijgen op de Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.
12.2 Het risico van het geleverde zal bij levering, inhoudende dat de Opdrachtgever de feitelijke macht over de Diensten heeft, overgaan op Opdrachtgever.

Artikel 13 Identiteit Broodplankenzo
13.1 Broodplankenzo in de KvK geregistreerd onder nummer 62600389. Broodplankenzo draagt het volgende btw-identificatienummer: NL854882571B01. Broodplankenzo is gevestigd aan de Achter de Molen 6 (7605 AP) te Almelo.
13.2 Broodplankenzo is te bereiken via 06 – 22 19 39 70. Per e-mail is Broodplankenzo te bereiken via info@broodplankenzo.nl.

Artikel 14 Bijzondere bepalingen
14.1 In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, geldt hetgeen in de opdrachtbevestiging is bepaald.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op de rechtsverhouding tussen Broodplankenzo en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die tussen Broodplankenzo en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Overijssel.